หน้าหลัก บุคลากร ข้อมูลทั่วไป ระเบียบการใช้ห้องสมุด ข่าวห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด ติดต่อ
บริการ วารสารพยาบาลศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ เว็บลิ้งค์ คำถามที่ถามบ่อย แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
 


วารสารภาษาไทย(ฉบับเต็ม)
วารสารวิชาการ
ห้องสมุดในเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ห้องสมุดต่างประเทศ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาฯ

วารสารภาษาไทย(ฉบับเต็ม)
ภาสารภาษาไทย(ฉบับเต็ม)
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
วารสารวิชาการ
วารสารประชากร
ห้องสมุดในเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารณสุข : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ห้องสมุดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ห้องสมุดศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องสมุดสถาบันภาษา
ห้องสมุดสถาบันไทยศึกษา
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมพันธุศาสตร์
ห้องสมุดสถาบันวิจัยสังคม
ห้องสมุดสถาบันการขนส่ง
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์
ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ (วิทยาลัยประชากรศาสตร์)
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ (คณะอักษรศาสตร์)
ศูนย์บรรณสารสนเทศ (คณะเศรษฐศาสตร์)
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุสาสตร์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล , ห้องสมุดสตางค์มงคลสุข
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ, สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา, สำนักหอสมุด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สำนักหอสมุดกลาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิทยบริการ
ห้องสมุดต่างประเทศ
National Library of Medicine
ODDSLOT
OhioLINK
The Library of Congress
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาฯ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะสหเวชศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์

 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-2218-1121
โทรสาร 0-2218-1122

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ *

ข้อมูลทั่วไป
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ

Jump To:
หนังสือใหม่
วารสาร
©2010 Health Science Library. All rights Reserved