หน้าหลัก บุคลากร ข้อมูลทั่วไป ระเบียบการใช้ห้องสมุด ข่าวห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด ติดต่อ
บริการ วารสารพยาบาลศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ เว็บลิ้งค์ คำถามที่ถามบ่อย แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
 


บริการต่างๆ ของระบบการยืม-คืน อัตโนมัติ
 
1. บริการยืม - คืน (Check - Out) : เมื่อผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะยืมหนังสือออกจากห้องสมุดให้นำหนังสือที่ต้องการยืมมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน จำนวนหนังสือที่ยืมได้จากห้องสมุดแต่ละแห่งรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินขอบเขต ดังนี้
 
ประเภทผู้ยืม จำนวนที่ยืมได้สูงสุด
  - อาจารย์ , ข้าราชการ 20 , 15 เล่ม / 30 วัน
  - นักศึกษาระดับปริญญาเอก 15 เล่ม / 14 วัน
  - นักศึกษาระดับปริญญาโท 10 เล่ม / 14 วัน
  - นักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 เล่ม / 14 วัน

ค่าปรับ
- หนังสือเกินกำหนดส่ง ปรับวันละ 3 บาท / 1 เล่ม
- วิทยานิพนธ์เกินกำหนดส่ง ปรับวันละ 30 บาท / 1 เล่ม
 
2. บริการรับคืน (Check-in) : เมื่อถึงกำหนดส่งคืนหนังสือ จะต้องนำหนังสือมาคืน ให้กับห้องสมุด โดยติดต่อคืนที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน หากผู้ใช้บริการนำหนังสือส่งคืนช้ากว่ากำหนดระบบจะคำนวณค่าปรับและแสดงจำนวนเงินค่าปรับให้ทราบทันที ห้องสมุดจะส่งใบทวงหนังสือเกินกำหนดส่งทุก 7 วัน หากเพิกเฉยการทวงเกิน 3 ครั้ง ระบบจะออกใบแจ้งหนี้ราคาหนังสือและท่านอาจถูกตัดสิทธิ์การยืม
 
3. บริการยืมต่อ (Renew) : เมื่อผู้ใช้บริการยืมหนังสือไปแล้ว และมีความประสงค์จะใช้หนังสือเล่มนั้นอีกครั้ง สามารถยืมต่อได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 
4. การจองหนังสือ (Hold) : ผู้ใช้บริการสามารถจองหนังสือจากหน้าจอสืบค้น (OPAC) หนังสือที่ต้องการจอง ต้องเป็นหนังสือที่ถูกยืมออกผ่านระบบ OPAC แล้วเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถขอจองหนังสือได้ ในกรณีต่อไปนี้
1. ระเบียนผู้ใช้มีปัญหา ได้แก่ การหมดอายุการเป็นสมาชิก เป็นหนี้ห้องสมุด เป็นต้น โปรแกรมจะแสดงข้อความ

Request refused. Problem with your patron record. Please see a librarian for assistance.

2. หนังสือรายการดังกล่าวเป็นหนังสือที่กำหนดให้ใช้ในห้องสมุดเ่ท่านั้น เช่น หนังสือวิทยานิพนธ์ฉบับที่ห้ามยืมออก หนังสืออ้างอิงเป็นต้น โปรแกรมจะแสดงข้อความ

"You are not allowed to request this time."

5. บริการยืมระหว่างห้องสมุด : เมื่อจำเป็นต้องใช้หนังสือ / สิ่งพิมพ์ ที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นๆ สามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน (ค่าใช้จ่ายในการขอสำเนาเอกสารตามระเบียบอัตราค่าบริการของทบวง)
 
6. การดูรายละอียดการยืม-คืน (View your circulation record) : การดูรายละเอียดการยืม-คืน (View your circulation record) : ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการยืม-คืน ได้จากหน้าจอสืบค้น (OPAC) ทำได้โดย

พิมพ์ชื่อ - นามสกุลและบาร์โค้ดที่อยู่ด้านหลังบัตรนิสิต (เลข 14 ตัว) แล้วกด Submit
7. บริการสำหรับบุคคลภายนอก : 1. ยืมอ่านและถ่ายเอกสารได้ ไม่อนุญาตให้ยืมออก
2. นิสิตต่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า 
    เสียค่าบำรุง 10 บาท/วัน
3. บุคคลากรจากหน่วยงานรัฐ และเอกชน
    เสียค่าบำรุง 20 บาท/วัน
8. ข้อกำหนดและระเบียบในการใช้ห้องประชุม กลุ่มย่อย ของห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ : 1. สงวนสิทธิเฉพาะนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก  4 คณะ เท่านั้น  คือ คณะพยาบาลศาสตร์
    คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะจิตวิทยา
2. นิสิตระดับปริญญาตรีของคณะจิตวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ไม่อนุญาตให้เข้าใช้ ยกเว้นกรณีทำ Senior Project จะต้องมีบันทึกจากอาจารย์ที่ปรึกษา
    จึงจะอนุญาตให้เข้าใช้ได้
3. การขอใช้ห้องทุกครั้งจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปและใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือประชุม
    ปรึกษาหารือในเรื่องการเรียน การวิจัยเท่านั้น
4. ไม่ส่งเสียงดัง ไม่นำเครื่องดื่ม และของขบเคี้ยว เข้ามารับประทานในห้องประชุมกลุ่มย่อยหาก
    บรรณารักษ์ตักเตือนแล้วไม่เชื่อฟัง จะตัดสิทธิการใช้ห้องเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ผู้ใช้บริการสามารถจองล่วงหน้าได้ 2 วัน และไม่เกิน 6 คาบ (1 คาบ = 1 ชั่วโมง )
6. ให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์  วันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น.
    วันเสาร์-วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11.30-17.30 น.
7. ผู้ติดต่อขอรับกุญแจห้องประชุมกลุ่มย่อย กับบัตรประจำตัวของผู้จอง ที่จองใช้ห้อง
    ต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น
8. กรุณาคืนกุญแจให้ตรงเวลา หากคืนเกินกำหนดเวลาส่ง ปรับ ชั่วโมงละ 30 บาท
9. กรุณาแลกบัตรและฝากกุญแจที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนกุญแจทุกครั้ง ก่อนออกนอกห้องสมุด
10. กรุณาอย่าทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในห้อง หากสูญหาย ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
11. กรณีทำกุญแจห้องชำรุดหรือสูญหาย ต้องเสียค่าปรับ 100 บาท
12. ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ ทุกครั้งก่อนออกจากห้อง

 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-2218-1121
โทรสาร 0-2218-1122

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ *

ข้อมูลทั่วไป
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ

Jump To:
หนังสือใหม่
วารสาร
©2010 Health Science Library. All rights Reserved