หน้าหลัก บุคลากร ข้อมูลทั่วไป ระเบียบการใช้ห้องสมุด ข่าวห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด ติดต่อ
บริการ วารสารพยาบาลศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ เว็บลิ้งค์ คำถามที่ถามบ่อย แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
 


ปรัชญา
         การร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยยึดหลักความเสมอภาคและยึดหลักประชาธิปไตย
 
วิสัยทัศน์
         เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพ พัฒนาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 
พันธกิจ
         แสวงหา พัฒนา และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตามหลักวิชาการ โดยเผยแพร่ความรู้ให้คุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เป้าประสงค์
  1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ 4 คณะวิชา
  2. มีระบบจัดหา จัดเก็บ และให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว
  3. เป็นห้องสมุดมีชีวิตและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีผู้ให้บริการที่มีน้ำใจให้ความเป็นมิตรและเอื้ออาทร
  4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทรงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ประวัติ / ความเป็นมา
        ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถือกำเนิดจากนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยอาศัยอาคารจุฬาพัฒน์ 4 ชั้น 3 เป็นที่ทำการชั่วคราว ในการจัดตั้งประกอบด้วย 4 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการจัดตั้งห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีรูปแบบเป็นห้องสมุดมีชีวิต สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกรูปแบบ
        ต่อมาในปี 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญที่จะจัดบริการกลางเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงได้สร้างอาคารเรียนรวมหลังใหม่ เป็นอาคาร 9 ชั้น ด้วยงบประมาณ 250 ล้านบาท พื้นที่ 10,300 ตารางเมตรและได้รวมห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ไว้ที่ชั้น 2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการและสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ได้มากขึ้น เนื่องจากใกล้กับหอพักนิสิตและหอพักอาจารย์อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนของทั้ง 4 คณะ โดยคาดว่าจะย้ายไปที่อาคารหลังใหม่ในต้นปี 2554
 
ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2553)
 
1. จำนวนคณะ : ปัจจุบันห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดูแลรับผิดชอบให้บริการทาง วิชาการและสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
2. อาคารและพื้นที่ : พื้นที่ห้องสมุด มีพื้นที่รวม 595 ตารางเมตร จำนวนที่นั่งอ่านหนังสือ รวม 120 ที่นั่ง โดยจำแนกเป็นที่นั่งอ่านทั่วไป ที่นั่งอ่านเดี่ยว และห้องประชุมกลุ่มย่อย
 
3. บุคลากร : ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีบรรณารักษ์ จำนวน 4 อัตรา เป็นข้าราชการ 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา โดยเป็นอัตราของแต่ละคณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
4. ทรัพยากรสารสนเทศ : 1) จำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ้น 22,852 ชื่อ 23,352 เล่ม / รายการ
2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 85 รายการ
- วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 รายการ
- ฐานข้อมูลฉบับเต็ม จำนวน 1 ฐาน
 
5. ระบบการจัดหมวดหมู่ : ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดหมวดหมู่หนังสือ โดยใช้ระบบ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System : LC) และ ระบบห้องสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (NLM)
 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพใช้ คือ ระบบ INNOPAC สำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความ สะดวกในการให้บริการที่มีให้กับผู้ใช้บริการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี สมรรถนะความเร็วสูง สำหรับการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของ ห้องสมุด (OPAC) จำนวน 10 เครื่อง มีจุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Access Point ) จำนวน 1 จุด
 
7. บริการของห้องสมุด : ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดำเนินการให้บริการ แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ดังนี้
1) บริการพื้นฐาน ได้แก่ บริการยืม-คืน บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการ ตอบคำถามช่วยการค้นคว้า บริการสืบค้นสารสนเทศ บริการที่นั่งอ่าน บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย บริการถ่ายเอกสาร บริการนำชมห้องสมุด บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด บริการแนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
2) บริการพิเศษ ได้แก่
- บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์
- บริการสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิชาการ
- บริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง
 
8. การเปิดให้บริการ : ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.
- วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-2218-1121
โทรสาร 0-2218-1122

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ *

ข้อมูลทั่วไป
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ

Jump To:
หนังสือใหม่
วารสาร
©2010 Health Science Library. All rights Reserved